Loading ...
Công tác xây dựng Đoàntin mới
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng (khóa XII)
T6, 26/10/2018 - 14:10
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch 576-KH/TWĐTN-BTC, ngày 24/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Ngày 13/7/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Kế hoạch số 26 KH/ĐTNK-TCKT về  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ đoàn Khối tới các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối. Qua một thời gian triển khai, kết quả bước đầu đạt được như sau:

 Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch 576-KH/TWĐTN-BTC, ngày 24/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm để tập trung tuyên truyền, giáo dục, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Thường vụ Đoàn Khối giao Ban Tuyên giáo Đoàn Khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch 576-KH/TWĐTN-BTC, ngày 24/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đoàn Khối trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các kênh thông tin truyền thông của tổ chức Đoàn, các chuyên trang, chuyên đề, các trang mạng xã hội…để các cán bộ, đoàn viên thanh niên biết và đồng thuận, quyết tâm thực hiện có hiệu quả. Đồng thời thường xuyên cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Ngay sau khi Kế hoạch số 26 KH/ ĐTNK-TCKT ngày 13/7/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ đoàn Khối được ban hành, 100 % các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Các cấp bộ Đoàn trong Khối căn cứ vào nội dung Nghị quyết và tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình, chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao và hiệu quả thiết thực để quán triệt trong hội nghị cán bộ chủ chốt. Mỗi cán bộ Đoàn phải có cam kết bằng văn bản với Chi đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Ban Chấp hành Đoàn các cấp xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ Đoàn ở cơ quan, đơn vị; định kỳ đánh giá giúp cán bộ Đoàn thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký.

-Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết này gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, được tiến hành đồng thời ở các cấp. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo.

- Các cấp bộ Đoàn cũng đã xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo; những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” cấp trên gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân có cách làm mới, sáng tạo, có biện pháp chấn chỉnh, phê bình đối với các trường hợp thực hiện Nghị quyết không nghiêm túc, vi phạm các quy định về những điều cán bộ Đoàn không nên làm.

- Đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp, thời gian phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá" trong nội bộ. Rà soát, có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp cán bộ Đoàn có biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Kịp thời xử lý dứt điểm đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ Đoàn; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn trong sạch, vững mạnh, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn và các quy định của pháp luật.

- Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên thanh niên để có chủ trương, giải pháp xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời, hiệu quả. Tăng cường giáo dục, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, sâu sát với cơ sở, tránh tình trạng “Hành chính hóa” trong các phong trào.

- Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, làm tốt công tác quản lý đoàn viên. Thực hiện nghiêm quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người trung thực, thẳng thắn, dám đấu tranh nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

- Tăng cường giám sát, quản lý cán bộ, đoàn viên thanh niên, quan tâm đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên có vấn đề về tư tưởng lệch lạc.

- Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây dựng, rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp công tác, nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ đoàn.

- Kiểm soát chặt chẽ việc biên tập, phát hành các tập san, trang website điện tử, các chuyên trang, chuyên mục thanh niên do tổ chức Đoàn quản lý; rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy định về chế độ phát ngôn của người phát ngôn, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy chế bảo mật thông tin của cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đoàn. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng công tác Tuyên giáo, đặc biệt là kỹ năng đối thoại, đấu tranh trực diện với những phần tử bất mãn, bất đồng chính kiến và có hành vi nói, viết, hành động sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất; chú trọng tuyên truyền những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; việc triển khai, thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

- Các cấp bộ đoàn xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy, quy chế làm việc, xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, thực hiện tốt Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, quy định 8 điều “Nên làm” và 8 điều “Không nên làm” gắn với cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn “Trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở” làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề lối, tác phong cán bộ Đoàn.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên tự rèn luyện, tự trưởng thành. Các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả hơn, thiết thực hơn và hạn chế tính hình thức trong hoạt động phong trào, qua đó tạo môi trường để giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên.

- Phát huy các phong trào, chương trình trong các đối tượng đoàn viên thanh niên: phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phong trào Sáng tạo trẻ”; phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; phong trào “3 trách nhiệm”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hợp tác xã, trang trại, tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức tốt các phong trào “Sinh viên 5 tốt”; phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”, … thúc đẩy triển khai mô hình sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên và sinh viên.

- Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên,sinh viên, trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ tham gia thông qua các đợt tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ.

- Tiếp tục thực hiện các quy trình về hướng dẫn công tác kết nạp đoàn viên, đổi mới nội dung hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn hàng tháng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; chuyển sinh hoạt Đoàn, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đoàn theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối.

          - Nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, giai đoạn 2018 - 2022 theo hướng bổ sung các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4; gắn nội dung rèn luyện với việc khắc phục biểu hiện suy thoái, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong đoàn viên.

Kết quả: 57/57 đơn vị trực thuộc Khối đã xây dựng và triển khai Kế hoạch phù hợp với đặc thù của cơ quan đơn vị, đồng thời phổ biến, quán triệt tới từng đoàn viên chi đoàn. Theo báo cáo của các cơ sở Đoàn, tính đến tháng 10/2018, Đoàn Khối có 101.546 đoàn viên, trong đó có 89.736 đoàn viên đã đăng ký thực hiện các nội đã nêu trong nghị quyết, đạt tỉ lệ = 88.4 %.

Ban Tổ chức Kiểm tra - Đoàn Khối
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website