Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tìm hiểu dự thảo Luật tiếp cận thông tin”
T5, 27/10/2016 - 09:10
Thiết thực Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, ngày 6/11/2015, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Khối các cơ quan Trung ương và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tìm hiểu dự thảo Luật tiếp cận thông tin”.
Các đồng chí: Trần Hữu, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Phan Hồng Nguyên, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì Diễn đàn.

%image_alt%

Các đồng chí chủ trì Diễn đàn

Tham dự Diễn đàn có đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Khối; Ban Tuyên giáo Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện trường Đại học Luật Hà Nội; các bí thư, phó bí thư, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trực thuộc Đoàn Khối và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.
Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh: Diễn đàn là hoạt động thiết thực của đoàn viên thanh niên Khối hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015. Qua hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao hiểu biết của đoàn viên, thanh niên trong Khối về kiến thức pháp luật; đồng thời khẳng định vai trò xung kích, trí tuệ của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong việc tham gia đề xuất, kiến nghị, phản biện những vấn đề mới, vấn đề khó liên quan đến công tác xây dựng Luật của nước ta hiện nay.

Tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đã thông tin những mục tiêu, quan điểm và nội dung cơ bản của Dự thảo Luật tiếp cận thông tin tới các đại biểu tham dự.

Quyền tiếp cận thông tin là một quyền con người và là quyền cơ bản của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Quyền tiếp cận thông tin được tiếp tục khẳng định trong nhiều điều ước quốc tế khác như Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, Tuyên bố Rio về Môi trường và phát triển và Công ước UNECE về tiếp cận thông tin môi trường.
Hiến pháp năm 1992 ghi nhận quyền được thông tin của công dân và Hiến pháp năm 2013 quy định quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời, lần đầu tiên, Hiến pháp năm 2013 đã hiến định các nguyên tắc thực hiện và hạn chế quyền con người, quyền công dân trong đó có quyền tiếp cận thông tin.
Dự án Luật tiếp cận thông tin được xây dựng trên các quan điểm: Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, cụ thể hóa đầy đủ, chính xác tinh thần và quy định của Hiến pháp năm 2013 về ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; Bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Bảo đảm tính khả thi của các quy định pháp luật về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trong điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam…
Dự thảo Luật tiếp cận thông tin gồm 7 Chương, 33 Điều. Dự thảo Luật quy định về quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Dự thảo Luật điều chỉnh việc cung cấp thông tin giữa các cơ quan nhà nước với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức trong hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của mình.

%image_alt%

Các đại biểu tham gia Diễn đàn

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung cho ý kiến về 3 nhóm vấn đề của Dự thảo Luật: phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; về thông tin mà cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải cung cấp; về cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin.
Theo đại biểu Phạm Thị Thanh Nga, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: trong quá trình hoạt động, cơ quan nhà nước thường nắm giữ hai loại thông tin, đó là, thông tin do chính cơ quan mình tạo ra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thông tin mà cơ quan khác gửi cho trong quá trình phối hợp hoạt động. Vì vậy Dự thảo Luật cần đưa ra khái niệm chính xác về Thông tin và xác định rõ các thông tin mà các cơ quan tạo ra.

Đại diện Chi đoàn Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp tham luận về thực trạng quyền tiếp cận thông tin hiện nay. Theo đó, quyền tiếp cận thông tin của người dân theo quy định của Hiến pháp hiện nay còn mang tính hình thức. Thông tin mà công dân có nhu cầu tiếp cận thông tin bao gồm các thông tin từ phía cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, từ trung ương đến địa phương. Nhưng trên thực tế pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan nhà nước hay tổ chức nào trong việc cung cấp, công khai thông tin cho người dân.

Đại biểu Phạm Văn Huấn, Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật nêu ý kiến: nội dung của Dự thảo Luật cơ bản đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật còn chung chung; quy định cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin như Điều 6 dự thảo Luật là chưa phù hợp với thực tiễn và chưa tạo thuận lợi cho người dân. Đề nghị quy định lại theo hướng cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra hoặc thông tin chính thống do cơ quan khác tạo ra trong lĩnh vực quản lý của mình.
Phát biểu kết luận Diễn đàn, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Phó vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của đoàn viên thanh niên tại Diễn đàn. Qua Diễn đàn, đồng chí đề nghị, mỗi đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật đưa Luật vào cuộc sống khi được thông qua. Các ý kiến đóng góp tại Diễn đàn sẽ được Ban Tổ chức gửi về Ban soạn thảo dự án Luật tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Luật. 
Ban Tuyên giáo Đoàn Khối
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website