Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Góp ý Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng
T5, 27/10/2016 - 09:10
Trong thời gian qua cán bộ, đoàn viên thanh niên, tri thức trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.
%image_alt%

Diễn đàn "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý vào dự thảo văn kiện
Đại hội lần thứ XII của Đảng" - (Ảnh: HM)

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tâm đắc nội dung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - nội dung quan trọng trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, chị Phạm Thị Hạnh đến từ Chi đoàn Tạp chí Cộng sản đã nêu ra những thực trạng và quan điểm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Một điểm mới trong Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng là đã dành riêng một mục để nói về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.
Tuy nhiên theo chị Hạnh, những đánh giá và quan điểm về phát triển nguồn nhân lực trong dự thảo văn kiện Đại hội XII còn khá chung chung và chỉ lặp lại một nhận định “chất lượng nguồn nhân lực thấp”, còn “thấp” ở đây cụ thể như thế nào thì Văn kiện chưa chỉ ra.
Để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chị Hạnh kiến nghị cần chú trọng gắn kết 3 khâu: đào tạo, sử dụng, đãi ngộ. Việc đào tạo phải dựa trên xu hướng, nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đúng địa chỉ sử dụng; tiếp cận cách làm hay của thế giới, trong đó cần đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người, nhất là nhân tài.
Cùng quan điểm với chị Hạnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Thanh Tâm cho rằng để phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn 2016 - 2020 thì việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là cần thiết.
Anh Tâm cho rằng, ngành giáo dục phải huy động được sức mạnh, nguồn lực tổng hợp từ Trung ương đến địa phương. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực người học; đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ thống nhất...

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng

Đến từ Chi đoàn Cục Lưu trữ (Văn phòng Trung ương Đảng), chị Trịnh Hương Chi khẳng định: Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định những vấn đề tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, khắc phục các hiện tượng tiêu cực, xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là một chủ trương lớn đòi hỏi sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của quần chúng nhân dân, trong đó Đoàn Thanh niên có vai trò hết sức quan trọng.
Để phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo chị Trịnh Hương Chi, các tổ chức Đoàn cần tự phấn đấu, tổ chức các phong trào, các hoạt động thu hút các đoàn viên thanh niên tham gia, xung kích đi đầu trong mọi hoạt động của Đảng, của đất nước.

Đặc biệt, ngoài các hoạt động bề nổi, hoạt động phong trào, đoàn viên thanh niên cần phải thể hiện rõ hơn vai trò của mình thông qua việc tham gia ý kiến góp ý xây dựng các văn bản của Đảng, Nhà nước…

Theo chị Trần Thị Thanh Huyền, đến từ Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, việc xây dựng, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ là nội dung quan trọng, có ý nghĩa sống còn với Đảng và cách mạng nước ta. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đảng viên trẻ, các tổ chức Đoàn cần phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc quan điểm về công tác thanh niên của Đảng, xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước.
Chị Huyền kiến nghị giải pháp trong việc vận động, tuyên truyền đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở thông qua việc khuyến khích các đoàn viên tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, các hoạt động của chính quyền và đoàn thể.
Mặt khác, các cấp ủy Đảng cũng cần chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, để đoàn viên thanh niên không những được động viên tinh thần mà còn thấy được mục tiêu phấn đấu của bản thân./.
Nguồn: daihoi12.dangcongsan.vn
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website