Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Hướng dẫn quy trình giới thiệu ĐVUT cho Đảng
T4, 16/11/2016 - 01:11
1.Lựa chọn đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng: – Sáu tháng 1 lần, chi đoàn bình chọn những đoàn viên xuất sắc để giới thiệu với Đảng. – Khi lựa chọn những đoàn viên để giới thiệu với Đảng, chi đoàn phải nắm chắc lý lịch đoàn viên qua hồ sơ, qua chi ủy và chuyên môn. Trước hết chọn những đồng chí có lý lịch rõ ràng, không phạm tiêu chuẩn chính trị do trung ương quy định. – Sau khi có danh sách những đoàn viên ưu tú, chi đoàn báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng.

1.Lựa chọn đoàn viên ưu tú để giới thiệu với Đảng:

– Sáu tháng 1 lần, chi đoàn bình chọn những đoàn viên xuất sắc để giới thiệu với Đảng.

– Khi lựa chọn những đoàn viên để giới thiệu với Đảng, chi đoàn phải nắm chắc lý lịch đoàn viên qua hồ sơ, qua chi ủy và chuyên môn. Trước hết chọn những đồng chí có lý lịch rõ ràng, không phạm tiêu chuẩn chính trị do trung ương quy định.

– Sau khi có danh sách những đoàn viên ưu tú, chi đoàn báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét công nhận, đưa vào diện đối tượng Đảng.

2. Bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.
– Khi chi bộ đã công nhận những đoàn viên ưu tú là đối tượng đảng, tổ chức Đoàn chủ động cùng với tổ chức Đảng giáo dục, bồi dưỡng, phân công đảng viên trong chi bộ kèm cặp, rèn luyện, thử thách nhằm từng bước bồi dưỡng năng lực trình độ và động cơ phấn đấu vào Đảng của đối tượng Đảng là đoàn viên ưu tú.

– Đoàn cơ sở chủ động đề nghị với Đảng mở lớp tìm hiểu về Đảng cho đoàn viên ưu tú.

– Hàng quý, Ban Chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở tiến hành nhận xét số đoàn viên ưu tú được công nhận là đối tượng đảng, đồng thời chỉ rõ những nhược điểm, tồn tại để đối tượng tiếp tục phấn đấu.

– Những đoàn viên ưu tú được liên tục công nhận là đối tượng Đảng, nhưng vẫn chưa được Đảng đưa vào diện xem xét kết nạp và những trường hợp đoàn viên ưu tú được đưa vào diện xem xét kết nạp… thì Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở phải chủ động làm việc trực tiếp với cấp ủy để cấp ủy nói rõ cho Đoàn biết lý do, tránh tình trạng để đoàn viên ưu tú là đối tượng Đảng quá lâu hoặc đã đủ điều kiện kết nạp nhưng để quá chậm mà không có lý do chính đáng.

3. Thảo luận, nhận xét và đảm bảo đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn vào Đảng:

– Khi đối tượng là đoàn viên ưu tú đã được Đảng chấp thuận đủ điều kiện để kết nạp Đảng. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, chi đoàn tổ chức họp nhận xét từng người một để giới thiệu và bảo đảm đoàn viên ưu tú đó với Đảng. Cuộc họp phải được kết luận và biểu quyết cụ thể từng người được giới thiệu. Hội nghị này nên mời đại diện chi ủy đến dự và cho ý kiến đánh giá quá trình phấn đấu của đối tượng.

– Đoàn cơ sở khi nhận được biên bản báo cáo đề nghị giới thiệu kết nạp của chi đoàn thì phải họp Ban Chấp hành Đoàn để xét ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú gia nhập Đảng và gửi Nghị quyết này cùng với biên bản của chi đoàn về chi bộ Đảng nơi có đối tượng, đồng thời thông báo kết quả với chi đoàn. (Ở những cơ sở Đoàn hoạt động phân tán có từ 200 đoàn viên trở lên thì việc xét đoàn viên ưu tú giới thiệu với Đảng sẽ do tập thể Ban Thường vụ xét và ra Nghị quyết giới thiệu).

– Đối với chi đoàn cơ sở thì do Ban chấp hành chi đoàn cơ sở ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú gia nhập Đảng như Đoàn cơ sở.

– Trong cuộc họp chi bộ xét và quyết định kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng, đại diện Ban chấp hành Đoàn cơ sở đến dự và báo cáo trước chi bộ về người được đoàn giới thiệu và đảm bảo.

(Theo “Sổ tay cán bộ Đoàn cơ sở”)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website