Loading ...
Hoạt động của các cơ sở
Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác thanh niên
T5, 24/11/2016 - 10:11
Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) vừa phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn "Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về công tác thanh niên năm 2016" cho cán bộ phụ trách quản lý Nhà nước về công tác thanh niên và các cán bộ đoàn chủ chốt trực thuộc Bộ TN&MT.

%image_alt%

TS. Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe TS. Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ truyền đạt nhiều chuyên đề thiết thực, phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thanh niên như: Chủ trương của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những yêu cầu đặt ra đối với công tác Đoàn và phòng trào thanh niên giai đoạn 2016 - 2020; một số vấn đề cơ bản trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về thanh niên; những vấn đề đặt ra với việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua Hội nghị tập huấn, các học viên hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên và hoạt động phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tránh sự chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan thực hiện về cơ chế, chính sách dành cho thanh niên và cơ quan thực hiện công tác phong trào của đoàn viên thanh niên. Thông qua Hội nghị, các học viên được trang bị kỹ năng phân tích, đánh giá; kỹ năng xây dựng và hoạch định chính sách góp phần thực hiện tốt công tác thanh niên tại cơ quan, đơn vị mình.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website