Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Kết quả thực hiện đi cơ sở theo chủ trương “1+2” của cán bộ Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối năm 2020
T2, 23/11/2020 - 11:11
Thực hiện Kế hoạch số 87 KH/ĐTNK-TCKT ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc tăng cường cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 87 KH/ĐTNK-TCKT ngày 11/3/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc tăng cường cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở năm 2020, trong năm 2020, cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký đi cơ sở của cá nhân đăng ký với Thường trực Đoàn Khối.

Kết quả cụ thể như sau:

  1. Nội dung đi cơ sở: Trong năm 2020, cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối đi cơ sở theo các nội dung:

- Khảo sát và tổng hợp số liệu tổ chức của các cơ sở đoàn trực thuộc.

- Khảo sát và nắm tình hình tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (đối với Đoàn tương đương cấp huyện và Đoàn cơ sở); kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

- Cùng Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực tiếp khảo sát, nghiên cứu, nắm bắt thực trạn tình hình công tác Đoàn ở những cơ sở đoàn, chi đoàn trung bình, yếu kém; phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng cấp bộ đoàn qua đó lập đề án, kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đoàn.

  1. Đối tượng đi cơ sở

- 6 tháng đầu năm 2020: có 12/14 cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối đăng ký tham gia đi cơ sở. (02 cán bộ nghỉ chế độ thai sản).

- 6 tháng cuối năm 2020: có 10/11 cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối đăng ký tham gia đi cơ sở (01 cán bộ nghỉ chế độ thai sản).

  1. Thời gian đi cơ sở

Tính đến 24/11/2020, thời gian đi cơ sở theo chủ trương “1+2” của cán bộ Cơ quan chuyên trách Đoàn Khối được tổng hợp cụ thể như sau:

02 đồng chí Thường trực Đoàn Khối: Đi cơ sở 40 ngày;

01 đồng chí Trưởng ban Đoàn Khối: Đi cơ sở 60 ngày;

02 đồng chí Phó Trưởng ban: Đi cơ sở 30 ngày;

04 đồng chí Phó Trưởng ban: Đi cơ sở 50 ngày;

02 đồng chí chuyên viên các ban Đoàn Khối: Đi cơ sở 50 ngày.

 

Ban Tổ chức Kiểm tra - Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website