Loading ...
Kỹ năng
Phim và bộ slide 6 bài học lý luận chính trị
T4, 16/11/2016 - 14:11
6 tập phim: Tập 1: http://www.youtube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be Tập 2: http://www.youtube.com/watch?v=l95W6IPPiM0&feature=youtu.be Tập 3: http://www.youtube.com/watch?v=xjbyf3VZ1Pk&feature=youtu.be Tập 4: http://www.youtube.com/watch?v=hCaqs0eotV0&feature=youtu.be Tập 5: http://www.youtube.com/watch?v=CaRzmspM_Vs&feature=youtu.be Tập 6: http://www.youtube.com/watch?v=1bSy9dxXZdI&feature=youtu.be Bộ Slide 6 bài giảng lý luận chính trị:

6 tập phim:

Tập 1: http://www.youtube.com/watch?v=pzZ6Xo5x3wk&feature=youtu.be
Tập 2: http://www.youtube.com/watch?v=l95W6IPPiM0&feature=youtu.be
Tập 3: http://www.youtube.com/watch?v=xjbyf3VZ1Pk&feature=youtu.be
Tập 4: http://www.youtube.com/watch?v=hCaqs0eotV0&feature=youtu.be
Tập 5: http://www.youtube.com/watch?v=CaRzmspM_Vs&feature=youtu.be
Tập 6: http://www.youtube.com/watch?v=1bSy9dxXZdI&feature=youtu.be

Bộ Slide 6 bài giảng lý luận chính trị:

ST
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website