Loading ...
Đảng ủy khối
TỔ CHỨC THAM GIA CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII
CN, 18/02/2024 - 08:02

Ngày 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 421-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên. Trân trọng giới thiệu nội dung Kế hoạch số 421-KH/BTGTW. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi:

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 295-KH/BTGTW, ngày 28/4/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên; thực hiện Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW, ngày 23/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích

 

- Giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

- Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân.

 

- Góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

 

2. Yêu cầu

 

- Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến, trong chuyên mục Nghị quyết và Cuộc sống trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

 

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

II. NỘI DUNG CUỘC THI

 

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

 

2. Đối tượng dự thi

 

- Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở.

 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

 

3. Nội dung thi

 

- Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

 

- Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 

- Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 

4. Hình thức thi

 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

 

5. Thời gian tổ chức cuộc thi:

 

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi:

 

- Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

 

- Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

 

- Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024, theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

 

 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

1. Cơ cấu giải thưởng

 

- 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng,

 

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng,

 

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng,

 

- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng,

 

Căn cứ vào quá trình triển khai và kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt giải cao ở các đợt thi của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp.

 

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

 

2. Kinh phí cuộc thi: Từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa (nếu có).

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Ban Tổ chức cuộc thi

 

- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cuộc thi chỉ đạo tổ chức cuộc thi đảm bảo về chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra; ban hành các văn bản cuộc thi theo thẩm quyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổ chức phát động, tổng kết trao giải cuộc thi; báo cáo Ban Chỉ đạo về kết quả tổ chức cuộc thi.

 

- Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

2. Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo

 

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi; tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng các văn bản liên quan đến cuộc thi; phối hợp với Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng bộ câu hỏi, đáp án; thể lệ; phối hợp với đơn vị quản lý phần mềm cuộc thi thực hiện tốt công tác biên tập, quản trị nội dung trong thời gian diễn ra cuộc thi.

 

- Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền về cuộc thi; đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi cuộc thi và các tài liệu tham khảo trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

 

- Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên; cung cấp thông tin kết quả cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

 

- Phối hợp với Văn phòng Ban chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức cuộc thi.

 

3. Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo chuẩn bị các điều kiện về kinh phí và các điều kiện khác để tổ chức cuộc thi.

 

4. Trung tâm Kỹ thuật thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam

 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo thiết kế phần mềm thi trắc nghiệm. Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, tài liệu tham khảo, công bố kết quả cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

 

- Sản xuất và đăng trailer, Baner cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

 

- Đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cho cuộc thi.

 

6. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Trang Thông tin đối ngoại điện tử

 

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tuyên truyền, giới thiệu về cuộc thi; đặt liên kết đường link cuộc thi.

 

- Mở chuyên trang, chuyên mục tập trung tuyên truyền, phản ánh đậm nét việc triển khai, phát động, kết quả cuộc thi ở các địa phương, đơn vị; đăng tải câu hỏi, thể lệ cuộc thi trên các nền tảng của Báo; đặt liên kết đường link cuộc thi về Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên chuyên mục: Nghị quyết và Cuộc sống.

 

7. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

 

- Ban hành văn bản chỉ đạo hưởng ứng tham gia cuộc thi; tuyên truyền sâu rộng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

- Thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia cuộc thi.

 

- Yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở tham gia cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, là tiêu chí trong việc bình xét thi đua hàng năm.

 

- Căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị có thể tổ chức phát động điểm về cuộc thi.

 

- Gắn link liên kết cuộc thi trên trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị (nếu có).

 

8. Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

 

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

 

Căn cứ kế hoạch này, các địa phương, đơn vị dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức triển khai, phát động cuộc thi; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tổ chức cuộc thi theo quy định.

 

Trong quá trình tổ chức cuộc thi nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Cơ quan thường trực cuộc thi), điện thoại: 080.44348 để được giải đáp.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website