Loading ...
Theo dấu chân Bác
30/11/2019 - 09:12
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng muốn thành công phải có lực lượng cách mạng. Muốn có lực lượng phải đoàn kết. Đoàn kết là có một lực lượng vô địch, cách mạng là công việc chung của dân chúng chứ không phải là công việc của một vài người, vì thế, phải đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ và lâu dài.
23/11/2019 - 09:08
Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh và loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất, quan liêu - những kẻ “miệng nói dân chủ nhưng làm việc theo lối quan chủ”.
16/11/2019 - 09:04
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt thế giới này để trở về với cõi vĩnh hằng, nhưng Người còn sống mãi trong trái tim nhân loại, sống mãi với dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế…
09/11/2019 - 09:03
Tư tưởng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành từ sự tiếp thu, kế thừa, phát triển tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, trở thành kim chỉ nam cho Đảng và Nhà nước ta hoạch định, chỉ đạo thực hiện đường lối chiến lược ngoại giao, góp phần quan trọng đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.
23/10/2019 - 14:38
Để làm tròn sứ mệnh của mình, trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt thực hiện tư tưởng “Đảng ta là một đảng cầm quyền” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong quá trình đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã có những nhận thức chưa đầy đủ, thực hiện chưa nghiêm tư tưởng của Người.
23/10/2019 - 14:20
Dù bận biết bao công việc, nhưng Bác luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất khi viết về người phụ nữ.
23/10/2019 - 10:28
Trong hệ thống di sản tinh thần vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho muôn đời sau, tư tưởng của Người về đoàn kết, hợp tác quốc tế là định hướng chiến lược quan trọng cho đường lối, chính sách đối ngoại nói riêng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung.
23/10/2019 - 10:24
Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng vào đổi mới, hội nhập, phát triển đem lại cho Đảng ta những chỉ dẫn vô cùng quý giá, là chân lý bền vững của muôn đời. Những chỉ dẫn đó không chỉ là lý luận mà còn là phương pháp, trước hết là phương pháp luận duy vật biện chứng...
24/09/2019 - 15:20
Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) năm nay cũng là dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
24/09/2019 - 15:13
Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” đăng trên báo Sự thật số 120. 70 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm “Dân vận” luôn được xem là cương lĩnh, kim chỉ nam về công tác vận động quần chúng của Đảng ta.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website