Loading ...
Công tác giáo dụcĐoàn khối
100% đoàn viên, thanh niên được học tập quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận chương trình của đoàn
T7, 07/11/2020 - 08:11
Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên về các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, thời gian qua, các chi đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI cùng các Nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó, chủ yếu là lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, tập huấn, Hội nghị để thông tin về nội dung các Nghị quyết, chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI. Đồng thời, các cấp đoàn trong Khối thường xuyên đăng tải nội dung các kết luận trên các website, trang mạng xã hội để tuyên truyền rộng rãi trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Trần Hữu - Bí thư Đoàn Khối thông tin đến đoàn viên, thanh niên Khối các Nghị quyết, chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tại Hội nghị sơ kết 6 tháng

Tại các chương trình sinh hoạt, tập huấn, Hội nghị, Hội thảo… , các cơ sở đoàn truyền đạt một số Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; và một số Kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”, Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng...

Đoàn viên, thanh niên được thông tin về nội dung các Nghị quyết, chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI tại các Hội nghị tập huấn

Kết quả số đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt 90.511 đồng chí, đạt tỷ lệ 100%. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng các nội dung kết luận, nghị quyết quan trọng của Đoàn, Đảng trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng đối với ĐVTN. Đến nay, tại các cơ sở Đoàn trong toàn Khối 100% đoàn viên, thanh niên đã được học tập, quán triệt được tuyên truyền nội dung các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết quan trọng của Trung ương Đảng.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website