Loading ...
Công tác xây dựng Đoàntin mới
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: Hướng dẫn thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1)
T6, 15/02/2019 - 14:02
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, Ngày 16/8/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Hướng dẫn số 08 HD/ĐTNK-TCKT về Hướng dẫn thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1)
Hướng dẫn số 08 được ban hành nhằm mục đích: Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các thanh niên chưa nằm trong tổ chức Đoàn, Hội về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước; Các cấp bộ đoàn trong Khối cần nghiêm túc triển khai; tổ chức thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển tổ chức; tạo bước chuyển mình mạnh mẽ trong bản thân mỗi đoàn cơ sở nói riêng và các cấp bộ đoàn nói chung, tiến đến nâng cao chất lượng hoạt động, vị thế của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nói riêng và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung; Việc triển khai Hướng dẫn cần được thực hiện đồng bộ, thường xuyên và gắn với các giải pháp thiết thực, hiệu quả. - Đối tượng áp dụng: Hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị Đoàn cơ sở trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, cụ thể là các thanh niên đang học tập và làm việc tại các đơn vị trực thuộc Khối mà chưa được đứng trong tổ chức Đoàn, Hội. - Nội dung của Hướng dẫn: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube...); Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên, thanh niên và cập nhật thường xuyên; Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những thanh niên đang học tập và làm việc tại đơn vị mà chưa được đứng trong tổ chức Đoàn, Hội; Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước; về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Các chi đoàn lên kế hoạch cho đoàn viên chủ động, tự nguyện đăng ký giới thiệu, giúp đỡ thanh niên tham gia Đoàn, Hội; Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia; Hằng năm, các cơ sở Đoàn phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên để tổ chức Đoàn, Hội xem xét kết nạp và xem đây là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn, đoàn viên cuối năm; Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm phối hợp mở các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, tổ chức kết nạp đoàn vào các ngày lễ quan trọng của Đoàn, đất nước: ngày thành lập Đoàn (26/3), sinh nhật Bác (19/5), ngày Quốc khánh (2/9), ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10)… và phát động các đoàn viên đơn vị tích cực tuyên truyền, chia sẻ để thu hút sự quan tâm của đối tượng thanh niên và lan tỏa ý nghĩa của việc kết nạp vào tổ chức Đoàn đến các đối tượng thanh niên. - Tổ chức thực hiện:   Đoàn Khối: Xây dựng, triển khai Hướng dẫn thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1) tới các cơ sở đoàn trực thuộc; Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối làm thường trực và phối hợp với các ban, văn phòng Đoàn Khối phụ trách cụm hoạt động theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện; Đoàn Khối tổ chức kiểm tra (gắn với kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm) và đánh giá kết quả triển khai hàng năm. Các cơ sở đoàn trực thuộc: Căn cứ hướng dẫn này, xây dựng nội dung triển khai thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1) phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị; Hàng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện xây dựng mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1). Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả triển khai (kèm theo đề xuất, kiến nghị - nếu có) về Đoàn Khối qua Ban Tổ chức - Kiểm tra trước ngày 25/10 hàng năm.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website