Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương: Xây dựng đoàn cơ sở ‘3 chủ động’ giai đoạn 2018 – 2022
T6, 15/06/2018 - 09:06
Căn cứ Hướng dẫn số 08 -HD/TWĐTN-BTC ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc xây dựng đoàn cơ sở '3 chủ động' giai đoạn 2018 - 2022; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2012; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Hướng dẫn số 02 HD/ĐTNK-TCKT ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về Hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022.

Hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị Đoàn cơ sở trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

* Nội dung chính của Hướng dẫn:

- Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube...); Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét, đánh giá định kỳ hàng năm vào hồ sơ đoàn viên; triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…; Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tình hình thế giới, trong nước, cơ quan, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên; Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của Đoàn cấp trên; Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị, tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên; Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ;  Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

- Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan: Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác thanh niên; Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở; Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị; Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị.

* Quy trình thực hiện

Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Đoàn cấp trên về việc xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” xong trước ngày 24/10 của năm trước.

Bước 2: Đoàn cấp huyện phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Đoàn Khối trước ngày 24/10 của năm trước. Đối với Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối đề nghị báo cáo trực tiếp tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Đoàn Khối trước ngày 24/10 của năm trước.

Bước 3: Hàng năm, Đoàn cấp huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở “3 chủ động”.

 Lưu ý: Kết quả triển khai thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” là tiêu chí quan trọng đánh giá đoàn cơ sở hàng năm; đồng thời là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đó.

* Tổ chức thực hiện

- Đoàn Khối: Xây dựng, triển khai Hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” tới các cơ sở đoàn trực thuộc; Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối làm thường trực và phối hợp với các ban, văn phòng Đoàn Khối phụ trách cụm hoạt động theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện;Đoàn Khối tổ chức kiểm tra (gắn với kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm) và đánh giá kết quả triển khai xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” hàng năm; Kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng cơ sở đoàn “3 chủ động” là nội dung đánh giá trong bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh niên cuối năm.

- Các cơ sở đoàn trực thuộc: Căn cứ hướng dẫn này, xây dựng nội dung triển khai cơ sở đoàn “3 chủ động” phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị;  Đưa tiêu chí xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” vào tiêu chí thi đua giữa các đơn vị; Hàng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả tổ chức hoạt động (kèm theo đề xuất, kiến nghị - nếu có) về Đoàn Khối qua Ban Tổ chức-Kiểm tra trước ngày 29/10 hàng năm.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website