Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Kết quả triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn năm 2018 và một số giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn
T2, 22/10/2018 - 11:10
Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022, ngày 13/7/2018, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành Kế hoạch số 25 KH/ĐTNK-TCKT về việc triển khai học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022.

Kế hoạch số 25 KH/ĐTNK-TCKT về việc triển khai học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022 nhằm mục đích: Trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn những nội dung lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên; Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng vị trí công tác, tham gia xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng xác định cụ thể việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ đoàn. Cán bộ đoàn thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn. Đối tượng được xác định là: Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư Chi đoàn trở lên; Cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên.

Theo báo cáo kết quả của các đơn vị, ngay sau khi Kế hoạch của Đoàn Khối được ban hành, 57/57 cơ sở Đoàn trực thuộc Khối đã xây dựng và triển khai Kế hoạch về lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022 theo yêu cầu của Đoàn Khối và phù hợp với đặc thù của cơ quan đơn vị.

Đối tượng được triển khai học tập là Cán bộ đoàn giữ chức danh bí thư chi đoàn trở lên; cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn cấp huyện. Sau gần 5 tháng triển khai bước đầu đã đạt được một số kết quả cụ thể như: 57/57 cơ sở đoàn trực thuộc Khối đã tổ chức được 57 chuyên đề học tập về lý luận chính trị với các nội dung cơ bản được triển khai như:

- Đối với lý luận về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Học tập theo Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Đối với nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, nghị quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp (đối với cán bộ đoàn cấp huyện, cơ sở): Học tập theo kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch của cấp ủy các cấp.

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III và Nghị quyết đại hội đoàn các cấp; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn Khối (đối với cán bộ đoàn cấp huyện, cơ sở): Học tập theo kế hoạch của của các cấp bộ đoàn.

- Đối với những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, cơ quan, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên …

* Về những giải pháp cụ thể:

Ban Thường vụ Đoàn Khối giao Ban Tuyên giáo Đoàn Khối tham mưu Ban Thường vụ Đoàn Khối kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; chuẩn bị nội dung học tập chuyên đề tại các hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối, hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết công tác Đoàn cuối năm. Đồng thời tổ chức  tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy định

Ban Thường vụ Đoàn Khối giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối phối hợp với Văn phòng và các Ban chuyên môn của Đoàn Khối tham mưu Ban Thường vụ Đoàn Khối trong việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị đối với các cơ sở đoàn trực thuộc; hướng dẫn, kiểm tra các cấp bộ đoàn trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị, tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 vào quý IV năm 2020 và tổ chức Tổng kết công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 vào quý III năm 2022.

Đối với các cơ sở đoàn trực thuộc: Ban Thường vụ Đoàn Khối yêu cầu các cơ sở đoàn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nội dung để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Ban chấp hành, Ban thường vụ (nếu có) các cơ sở đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch của Đoàn Khối xây dựng kế hoạch triển khai, tiến hành kiểm tra, đánh giá (tổ chức thi hoặc viết bài thu hoạch) việc học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn thuộc cấp mình quản lý, tổng hợp kết quả học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn các cấp trực thuộc và gửi báo cáo về Đoàn Khối qua Ban Tổ chức - Kiểm tra trước ngày 25/10 hàng năm. Đồng thời, có kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích, giúp đỡ cán bộ đoàn tự học, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cán bộ đoàn có thành tích học tập trong dịp sơ kết, tổng kết công tác hàng năm của đơn vị; tạo phong trào thi đua học tập lý luận chính trị trong các cấp bộ đoàn, đưa việc học tập lý luận chính trị vào nề nếp và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ đoàn.

Hàng năm, các cấp bộ đoàn đưa kết quả học tập lý luận chính trị làm một tiêu chí để xem xét, đánh giá, phân loại cán bộ.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối

CÁC TIN TỨC KHÁC
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website