Loading ...
Công tác xây dựng Đoàn
Tăng cường hiệu quả xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong Khối các cơ quan Trung ương
T3, 14/11/2023 - 15:11

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐTNK-TCKT ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về xây dưng Đoàn cơ sở “Ba chủ động” giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành công văn số  88-CV/ĐTNK-TCKT ngày 19 tháng 01 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2023

 

Theo đó Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp tục chỉ đạo Ban Thường vụ các cơ sở đoàn tương đương cấp huyện trong Khối căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối và chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị để xây dựng tiêu chí đánh giá Đoàn cơ sở. Bộ tiêu chí đảm bảo cụ thể các nội dung Đoàn cơ sở “3 chủ động”, tiêu chí đánh giá, minh chứng rõ ràng, đồng thời phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, nắm bắt việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá Đoàn cơ sở. Đoàn cơ sở bám sát vào nội dung 3 chủ động theo Bộ tiêu chí cấp huyện để triển khai thực hiện, cuối năm sẽ tổng hợp và gửi báo cáo kết quả, minh chứng thực hiện nội dung Đoàn cơ sở 3 chủ động về Hội đồng đánh giá cấp huyện xem xét đánh giá tham mưu Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện ra quyết định công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

 

Để xây dựng Đoàn cơ sở thành Đoàn cơ sở 3 chủ động, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

 

1. Tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị”, bao gồm các nội dung cụ thể: Chủ động sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên thực hiện các nghiệp vụ của công tác quản lý đoàn viên. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên...; Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên, bao gồm cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube...); cung cấp thông tin kịp thời, chính xác nhằm định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Chủ động trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tình hình thế giới, trong nước, cơ quan, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên; những vấn đề mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương phổ biến việc thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm quản lý đoàn viên, đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên cho đoàn viên trong các chi đoàn

 

2. Tiêu chí “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, Đoàn cơ sở tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 và chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

 

Đoàn cơ sở Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ động học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV

 

3. Tiêu chí "Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các đoàn thể và các tổ chức liên quan": Chủ động tham mưu cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ quan, đơn vị.

 

Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề ra định hướng cho công tác đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Bộ trong chương trình đối thoại giữa Bộ trưởng và Thanh niên Ngoại giao 2023

 

Kết quả, đã có 30/30 Đoàn tương đương cấp huyện có đoàn cơ sở đã xây dựng đảm bảo Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí đánh giá Đoàn cơ sở theo các nội dung xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” cho 202 Đoàn cơ sở 100% Đoàn cơ sở trong Khối đã thực hiện các nội dung Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Qua kết quả đánh giá và công nhận của Ban Thường vụ Đoàn tương đương cấp huyện, toàn Khối có 202/202 Đoàn cơ sở được công nhận Đoàn cơ sở 3 chủ động năm 2023, đạt tỷ lệ 100%.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website