Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII
T4, 28/06/2023 - 08:06

Sáng ngày 27/6/2023, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị với chuyên đề: Quán triệt các nội dung liên quan đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII cho đội ngũ Bí thư, Phó bí thư và cán bộ chuyên trách các cơ sở đoàn trực thuộc.

 

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối thông báo khái quát tình hình, kết quả nổi bật Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII).


Theo đó, từ ngày 15/5 đến ngày 17/5/2023 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; một số vấn đề quan trọng khác.


Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các cán bộ đoàn tham dự đã được đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối báo cáo những nội dung quan trọng, cô đọng, cốt yếu nhất của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XIII, nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong việc tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đồng thời, cán bộ Đoàn cũng được nắm bắt quan điểm và chủ trương của Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

 

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chuyên trách tại các cơ sở đoàn trực thuộc được nghe báo cáo tóm tắt những nội dung tại Hội nghị TW 7, khóa XIII

 

Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Hoàng Tùng cung cấp những thông tin chính thống về tình hình thế giới và khu vực; quan điểm, chủ trương của Đảng ta trong việc xác định và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương, đa dạng hóa, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước; tính nhất quán, phù hợp trong chủ trương, quan điểm về các vấn đề quốc tế và chiến lược đối ngoại của Việt Nam. Từ đó, nêu cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong Hội nhập quốc tế và khu vực, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang từng bước đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

 

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối nhấn mạnh vai trò của cán bộ đoàn thuộc Khối các cơ quan Trung ương trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị

 

Thông qua Hội nghị, đội ngũ cán bộ đoàn tại các đơn vị có thêm những nhận thức mới về chủ trương, chính sách của Đảng về công tác cán bộ, từ đó có thể vận dụng trong hoạt động của Đoàn thanh niên tại cơ sở. 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website