Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
ĐOÀN KHỐI: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG NĂM 2019
T6, 15/11/2019 - 10:11

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 02-HD/ĐTNK-TCKT ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018-2022, theo đó kết quả triển khai Hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2019 đạt được như sau:

  1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối tiếp tục triển khai Hướng dẫn số 02 HD/ĐTNK-TCKT ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về Hướng dẫn xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022.

- Ban hành Công văn số 407-CV/ĐTNK-TCKT ngày 25/4/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc đăng ký xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động năm 2019.

Việc triển khai xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” trong năm 2019 với các nội dung:

Mục đích: Triển khai các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn, xây dựng đoàn cơ sở thực sự là chỗ dựa vững chắc, bảo vệ quyền lợi cho thanh niên.

Đối tượng: Các đơn vị Đoàn cơ sở trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Nội dung:

  1. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị.
  2. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác.
  3. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.
  4. KẾT QUẢ

Các cơ sở đoàn trực thuộc đã cụ thể hóa các nội dung xây dựng cơ sở đoàn “3 chủ động” phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị với các nội dung của Hướng dẫn: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình đoàn viên ở đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Đã có 22 đơn vị đoàn cấp huyện có đoàn cơ sở tổ chức triển khai xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” với các nội dung theo Hướng dẫn.

100% các cơ sở đoàn thực hiện việc chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị: chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên đặc biệt là nắm bắt thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtobe,...); Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét, đánh giá định kỳ hàng năm vào hồ sơ đoàn viên; triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…; Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong cơ quan, đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ; Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tình hình thế giới, trong nước, cơ quan, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên; Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên của cơ quan, đơn vị.

Các cơ sở Đoàn đã Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác: Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của Đoàn cấp trên; Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm của đơn vị, tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện công trình (phần việc) thanh niên; Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ;  Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan: Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác thanh niên; Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở; Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị; Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai có hiệu quả đoàn cơ sở “3 chủ động” đã góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp và đoàn kết đoàn viên thanh niên; đồng thời, nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các đoàn cơ sở. Thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chỉ đạo xây dựng mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh.

 

Ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website