Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN TRONG KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
T6, 20/11/2020 - 15:11
Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/TWĐTN-BTC ngày 07/10/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã ban hành hướng dẫn số 19-HD/ĐTNK-TCKT ngày 20/02/2020 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2020 - 2022 trong hệ thống Đoàn Khối.

Ban Thường vụ Đoàn Khối nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên là: nhằm phát hiện những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức, tập thể và cá nhân trong hệ thống Đoàn, từ đó có giải pháp khắc phục những khuyết điểm và phát huy những ưu điểm trong quản lý, điều hành và trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; đánh giá đúng chất lượng cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn để các cấp bộ Đoàn đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đoàn viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tạo động lực để các cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua và rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong mọi mặt, góp phần xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hằng năm, là căn cứ để thực hiện công tác cán bộ của Đoàn. Đối với đoàn viên, đây là một trong những cơ sở để xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Để giúp cơ sở nắm vững được mục đích, yêu cầu, nguyên tắc đánh giá, phân loại tổ chức đoàn và đoàn viên giai đoạn 2020 - 2022, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tiến hành triển khai nội dung của hướng dẫn số 19-HD/ĐTNK-TCKT ngày 20/02/2020 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2020 - 2022 trong hệ thống Đoàn Khối. Đồng thời Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tăng cường đẩy mạnh việc đi cơ sở của cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối; tăng cường làm việc với các cơ sở đoàn trực thuộc về nội dung này; tập trung giải đáp những thắc mắc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn của các cơ sở đoàn trực thuộc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đ/c Trần Hữu, Bí thư Đoàn Khối quán triệt các nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 19-HD/ĐTNK-TCKT ngày 20/02/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 

Ban Thường vụ Đoàn Khối làm việc với Đoàn Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung triển khai việc đánh giá, phân loại tổ chức đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân năm 2020.

Đoàn Bộ Tư pháp tổ chức đánh giá phân loại tổ chức đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân năm 2020

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Khối, các cơ sở đoàn triển khai xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá chất lượng của cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn theo phân cấp phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu: Không thấp hơn khung tiêu chí quy định tại hướng dẫn này; sát với chương trình công tác năm và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc thực hiện ở cấp cơ sở; kịp thời khen thưởng, biểu dương cá nhân, tập thể và tổ chức Đoàn có thành tích xuất sắc theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn, tập thể và cá nhân về Đoàn Khối qua Ban Tổ chức kiểm tra và Văn phòng Đoàn Khối để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đoàn Khối. Tính đến ngày 15/11/2020, 100% các cơ sở Đoàn trong Khối đã hoàn thành việc đánh giá, phân loại tổ chức đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân năm 2020. Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tiến hành đánh giá, xếp loại thi đua các cơ sở đoàn trong năm 2020. Kết quả cụ thể như sau:

Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối: có 15/56 tổ chức đoàn được Ban Thường vụ Đoàn Khối xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 41/56 tổ chức đoàn được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với tổ chức đoàn trực thuộc các cơ sở đoàn trực trong Khối: có 468/2.294 chi đoàn được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ đạt 20,6%, 1826/2.294 chi đoàn được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vu, đạt tỷ lệ 79,6%; 238/587 đoàn cơ sở được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 40,5%, 349/587 đoàn cơ sở được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 59,5%; 25.123/90.511 đoàn viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 27,7%, 55.129/90.511 đoàn viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 60.9%; 10.129 đoàn viên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 11,4%.

                                                          Ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website