Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khốitin mới
KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ “BA CHỦ ĐỘNG” NĂM 2020 CỦA KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
CN, 15/11/2020 - 10:11

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐTNK-TCKT ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về xây dưng Đoàn cơ sở “Ba chủ động” giai đoạn 2018 – 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành công văn số 626-CV/ĐTNK-TCKT ngày  05 tháng 02 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2020. Theo đó tiếp tục chỉ đạo Ban Thường vụ các cơ sở đoàn tương đương cấp huyện trong Khối căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Khối và chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị của đơn vị để xây dựng tiêu chí đánh giá Đoàn cơ sở. Bộ tiêu chí đảm bảo cụ thể các nội dung Đoàn cơ sở “3 chủ động”, tiêu chí đánh giá, minh chứng rõ ràng, đồng thời phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, nắm bắt việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá Đoàn cơ sở. Đoàn cơ sở bám sát vào nội dung 3 chủ động theo Bộ tiêu chí cấp huyện để triển khai thực hiện, cuối năm sẽ tổng hợp và gửi báo cáo kết quả, minh chứng thực hiện nội dung Đoàn cơ sở 3 chủ động về Hội đồng đánh giá cấp huyện xem xét đánh giá tham mưu Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện ra quyết định công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Để xây dựng Đoàn cơ sở thành Đoàn cơ sở 3 chủ động, Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở cơ quan, đơn vị”, bao gồm các nội dung cụ thể: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…). Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên: Nắm chắc danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên; có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, kỷ luật đoàn viên…; đồng thời, phải chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, cơ quan, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi của cơ quan, đơn vị.

Đoàn TN Kiểm toán Nhà nước tổ chức đối thoại với lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Kiểm toán Nhà nước

Với tiêu chí “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, Đoàn cơ sở tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 và chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Đoàn cơ sở đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, cụ thể: Chủ động tham mưu cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ quan, đơn vị.

Lễ kết nạp đảng viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Kết quả, đã có 26/30 Đoàn tương đương cấp huyện có đoàn cơ sở đã xây dựng đảm bảo Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí đánh giá Đoàn cơ sở theo các nội dung xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” cho 236 Đoàn cơ sở. 100% Đoàn cơ sở trong Khối đã thực hiện các nội dung Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Qua kết quả đánh giá và công nhận của Ban Thường vụ Đoàn tương đương cấp huyện, toàn Khối có 236/236  Đoàn cơ sở được công nhận Đoàn cơ sở 3 chủ động năm 2020, đạt tỷ lệ   100% .

                                                         Ban Tổ chức  - Kiểm tra Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website