Loading ...
Đoàn khốitin mới
“Mỗi đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, xây dựng mục tiêu, khát vọng cao đẹp; cống hiến sức lực và trí tuệ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
T3, 22/05/2018 - 16:05
Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ đoàn đại biểu Đoàn Khối dự Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018. Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị “Mỗi đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, xây dựng khát vọng cao đẹp là mục tiêu phấn đấu; cống hiến sức lực và trí tuệ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các Cơ quan Trung ương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chung sức cùng tuổi trẻ cả nước, Tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đã phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang hơn 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đã từng bước tìm tòi, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động phù hợp với đặc thù của các cơ quan, đơn vị trong Khối, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên đang công tác, làm việc tại các cơ quan tham mưu chiến lược ở Trung ương, thể hiện vai trò tích cực, tham gia có hiệu quả trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, kế tục sự nghiệp của các lớp đàn anh đi trước.

Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động tiêu biểu như  Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”, đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, học tập, nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, sáng kiến hữu ích; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các Cơ quan Trung ương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ghi nhận những kết quả mà Đoàn Khối đạt được trong thời gian qua, tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: 70 đại biểu vinh dự được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018 thực sự là những gương mặt tiêu biểu cho hơn 10 vạn đoàn viên, thanh niên đang công tác, học tập, nghiên cứu khoa học tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương “Bản lĩnh, Trí tuệ, Đoàn kết, Văn minh, Tình nguyện”.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho đoàn viên, thanh niên; tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục giới thiệu cán bộ có chất lượng, được trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những hình thức, nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp; Coi trọng thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các Cơ quan Trung ương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chủ tịch nước mong muốn, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nỗ lực phấn đấu là lực lượng xung kích đi đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống, chủ động đăng ký đảm nhiệm những công trình, phần việc khó, đề tài, đề án tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tham gia vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng mong muốn 70 đại biểu thanh niên tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ là hạt nhân tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn đoàn và tạo hiệu ứng rộng rãi trong toàn xã hội qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, tạo điều kiện và cổ vũ, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, bằng ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục lập được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối./.

Ban Tuyên giáo Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website