Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khối
Những chuyển biến tích cực từ việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” trong Khối các cơ quan Trung ương
CN, 15/11/2020 - 14:11
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có 56 tổ chức đoàn trực thuộc với 2.294 chi đoàn (412 chi đoàn thuộc khối trường học, 1.882 chi đoàn thuộc khối hành chính, sự nghiệp). Trong những năm qua, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” đang ngày càng lan tỏa tạo được sức hút trong toàn Khối. Từ cuộc vận động, nhiều mô hình “Chi đoàn mạnh” đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Chi đoàn, tạo bước chuyển biến về chất lượng, tổ chức và hoạt động của Chi đoàn để từ đó thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên.

Để Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu trong năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc vận động đúng với mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra; chỉ đạo các các cơ sở đoàn trực thuộc lựa chọn 01- 02 Chi đoàn đại diện cho các Khối để làm điểm, từ đó nhân rộng mô hình ra toàn Khối. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng Chi đoàn, đồng thời thường xuyên đăng tải thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động tới thanh niên trên website và fanpage của Đoàn Khối. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Khối thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng Chi đoàn mạnh về tổ chức, trong đó chú trọng xây dựng Ban Chấp hành Chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ và đảm bảo việc sinh hoạt đoàn viên đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn. Không chỉ có vậy, đối với các phong trào hoạt động, các cấp bộ Đoàn hướng dẫn các Chi đoàn xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Nội dung các phong trào, hoạt động phải hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên và lựa chọn những việc cụ thể, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, có ý nghĩa thiết thực để triển khai thực hiện.

Chi đoàn 165 (Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức buổi sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Việt Nam vững vàng trong những biến động”.

Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” trong năm 2020 đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng Chi đoàn. Các cơ sở đoàn trong Khối đã tích cực triển khai thực hiện và đăng ký xây dựng “Chi đoàn mạnh”, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả được nhân rộng toàn Khối. Công tác phát triển đoàn viên được các cấp bộ Đoàn quan tâm đầu tư các giải pháp trong công tác phát triển đoàn viên mới. Qua các hoạt động được tổ chức tại cơ quan, đơn vị, các cấp bộ Đoàn đã quan tâm tạo điều kiện cho những thanh niên rèn luyện và phấn đấu để giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đoàn. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn ngày càng được chú trọng thu hút nhiều thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, đồng thời để các hoạt động Đoàn ngày càng cụ thể, đi vào chiều sâu, qua đó phát huy tối đa năng lực của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ được triển khai rộng khắp tới cấp chi đoàn với nhiều nội dung, cách thức mới, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đơn vị. Qua các hoạt động phong trào, nhiều đồng chí bí thư chi đoàn được các cấp bộ đoàn tuyên dương, được giới thiệu kết nạp đảng và được đề bạt giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp vụ. Đặc biệt trong năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, trong toàn Khối đã 170 bí thư, phó bí thư chi đoàn được tín nhiệm tham gia cấp ủy các cấp.

Chi đoàn Ban Công tác Thiếu nhi (Cơ quan Trung ương Đoàn) thăm hỏi gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn

Tuy nhiên, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” còn bộc lộ một số hạn chế, khó khăn: Sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến đạo đức lối sống của một bộ phận đoàn viên, thanh niên; do đặc thù của Khối các cơ quan Trung ương khối lượng công việc chuyên môn nhiều nên thời gian dành cho công tác đoàn còn hạn chế; sự thiếu năng động của một số bí thư chi đoàn... Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn biến động thường xuyên, việc bồi dưỡng, trang bị kiến thức về tổ chức, kỹ năng chưa kịp thời nên công tác lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn.

Chi đoàn cơ quan Đảng ủy Khối và Chi đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Có thể nói, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức  - Kiểm tra Đoàn Khối

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website