Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khốitin mới
Những định hướng lớn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022
T2, 18/09/2017 - 09:09

Những năm tới, trên thế giới, dự báo tình hình sẽ còn diễn biến rất phức tạp; ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, làn sóng của công nghệ “số hóa”, công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ thông tin, internet, những nguy cơ từ sự tác động của an ninh phi truyền thống… đã và đang tác động trực tiếp và sâu sắc đến thế hệ trẻ. Trong bối cảnh cùng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, sinh viên trong toàn Đảng bộ Khối đang tập trung trí tuệ, quyết liệt trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII; trước yêu cầu phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp, để kịp thời đáp ứng với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới; trên cở sở phát huy những thành quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022, với tinh thần “Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”, Đoàn Khối và tuổi trẻ Khối các cơ quan ương sẽ tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp căn bản sau đây:

Một là: Các cấp bộ đoàn thường xuyên coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức với quy mô và hình thức đa dạng. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, internet vào công tác giáo dục của Đoàn; đẩy mạnh các mô hình tự giáo dục; tập trung giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị và nhãn quan chính trị cho đoàn viên thanh niên; tăng cường đề xuất, tham mưu với các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ và các chương trình phát triển thanh niên của cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.

Ảnh: Tuổi trẻ Khối cơ quan TW  tích cực tham gia công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên

Hai là: Tiếp tục nâng cao hàm lượng trí tuệ trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, ngang tầm với chức, nhiệm vụ của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới, Đoàn Khối sẽ tập trung đẩy mạnh 3 Phong trào: “Sáng tạo trẻ”, “Thanh niên tình nguyên”, “Xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 Chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ”; “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần làm trung tâm để triển khai các phong trào hành động cách mạng. Trong đó, sẽ trong tập trung đẩy mạnh sâu rộng phong trào “Sáng tạo trẻ”“Phong trào thanh niên tình nguyện”, khuyến khích đoàn viên, thanh niên ở mỗi vị trí công tác khác nhau đêu có hoạt động sáng tạo, đề xuất sáng kiến, ý tưởng góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan hành chính xung kích tham gia thực hiện cải cách hành chính, nghiên cứu cải tiến quy trình công việc, nâng cao chất lượng tham mưu quản lý; tham gia xây dựng văn hóa công sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; chủ động phát hiện, đề xuất ý tưởng tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách cho cán bộ Đoàn và các điều kiện hoạt động cho tổ chức Đoàn trong các cơ quan Trung ương; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, trong đó cần tập trung nâng cao hàm lượng chất xám và tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ, tiếp tục nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ, các nhóm theo lĩnh vực chuyên sâu, tăng cường hoạt động tư vấn và phản biện các vấn đề xã hội. Đoàn viên, thanh niên trong trường học đi đầu đề xuất ý tưởng, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành nghề, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tích cực đề xuất tham gia phong trào “Sáng tạo khởi nghiệp”.

Ảnh: Sản phẩm tưới tiêu tự động do sinh viên trường cao đẳng nghề Việt Hàn chế tạo

Ba là: Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức và hoạt động; đồng thời, quan tâm tới công tác quy hoạch cán bộ trẻ, phát triển Đảng viên. Với phương châm: “Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; tập hợp, đoàn kết thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu". Từ đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp của Đoàn, đổi mới triệt để việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp bộ đoàn theo phương châm tập trung cho cơ sở, hướng đến thanh niên. Tập trung triển khai Đề án “Đồng hành với cơ sở, nâng cao chất lượng chi đoàn”, tập trung cho cơ sở, đồng hành với cơ sở để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nhằm củng cố, phát huy sức mạnh tổ chức đoàn; tạo sự chuyển động ngay từ chi đoàn; xây dựng “Chi đoàn mạnh” để tạo môi trường và nâng cao năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên ở cơ sở. Các chi đoàn cần tìm tòi, thể nghiệm các hình thức sinh hoạt sinh động, hấp dẫn, gần gũi với đoàn viên thanh niên, chú trọng nội dung về nhận thức, hành động của đoàn viên thanh niên trước thực tiễn của thời đại, các vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm, những nội dung thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên, thanh niên; gắn sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên trong chi đoàn và vấn đề bức xúc của cộng đồng, đơn vị; nhân rộng mô hình sinh hoạt đoàn trực tuyến, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đoàn.

Bốn là: Quyết tâm triển khai hiệu quả các đề án, chương trình trọng sau đây: (1) Đề án “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (2) Đề án “Đồng hành với cơ sở, nâng cao chất lượng chi đoàn”; (3) Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Tiến sỹ trẻ Khối các cơ quan Trung ương”; (4) Chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia phổ biến, tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên”; (5) Chương trình Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; (6) Chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương”; (7) Chương trình "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng nông thôn mới”; (8) Chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

"Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Với niềm tin sắc son và phát truyền thống vẻ vang hơn 60 năm xây dựng, phát huy thành tích, kết quả đạt được sau 10 năm thành lập, đặc biệt là thành tích trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 với nhiều dấu ấn đậm nét, trong không khí thi đua của tuổi trẻ trong Khối đang hướng về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, chúng tôi tin tưởng rằng các cấp bộ đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Đoàn Khối, với những phẩm chất riêng của mình sẽ không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội đề ra, quyết tâm đem trí tuệ, nhiệt huyết góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website