Loading ...
Đoàn khối
Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền
T6, 18/05/2018 - 15:05
Thực hiện nhiệm vụ đề ra trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao năng lực chuyên môn cho đoàn viên, thanh niên; hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), sáng 17/5, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền – Những vấn đề đặt ra đối với công chức, viên chức trẻ trong giai đoạn hiện nay”.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việc thấm nhuần sâu sắc và quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổ chức và vận hành nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Tham dự Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp giới thiệu, phân tích về tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là tư tưởng đã được đề cao từ rất sớm, thể hiện rõ nét trong tư tưởng của Người về dân chủ, nhà nước, pháp luật và quyền con người. Theo đó, Nhà nước pháp quyền xuất phát từ yêu cầu dân chủ và Nhà nước Việt Nam phải là nhà nước dân chủ triệt để, mang tính hợp hiến, hợp pháp, đề cao vai trò của hệ thống pháp luật dân chủ, tiến bộ. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là công cụ bảo vệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ và phát huy quyền con người…

http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-cac-to-chuc-chinh-tri-xh.aspx?ItemID=1304
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website