Loading ...
Công tác xây dựng ĐoànĐoàn khốitin mới
XUNG KÍCH THAM GIA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN THAM MƯU CHIẾN LƯỢC Ở TẦM CAO, TUYẾN CUỐI CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
T6, 06/10/2017 - 11:10
Website Đoàn Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu Đại hội, các vị đại biểu khách quý lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Các cơ quan Trung ương nhìn một cách chung nhất, là cơ quan tham mưu chiến lược ở tầm cao, tuyến cuối của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác đoàn và phong trào thanh niên các cơ quan Trung ương có vị trí, vai trò rất quan trọng không chỉ trong các cơ quan mà trực tiếp hoặc gián tiếp có tác động, ảnh hưởng đến công tác đoàn và phong trào thanh niên cả nước.

Có thể thấy, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối; sự quan tâm của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối, đội ngũ cán bộ, đoàn viên các cơ quan Trung ương luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đất nước. Các cấp bộ đoàn trong Khối đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, phát huy vai trò xung kích, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng có trọng tâm, trọng điểm và để lại dấu ấn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh niên và toàn xã hội. Đồng thời, luôn chú xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Những thành tích, kết quả của tuổi trẻ khối các cơ quan Trung ương đã được nêu đầy đủ trong Báo cáo chính trị trình Đại hội hôm nay. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của tuổi trẻ khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong 5 năm qua; xin chúc mừng Đoàn Khối Khối vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2012 - 2016.

Thưa các đồng chí,

Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng, đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dẫn dắt thế hệ thanh niên tương lai”; “Thanh niên là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, “”Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.

Những năm tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ; mức độ toàn cầu hóa ngày càng cao. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ tiếp tục là đối tượng, mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, kích động, chia rẽ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp. Môi trường văn hóa, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Mặt trái của phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên in-tơ-nét, mạng xã hội, cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm của thanh niên và công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Bên cạnh những thành công trong nhiệm kỳ vừa qua, Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng thẳng thắn đánh giá và chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để đánh giá đúng hạn chế, khuyết điểm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả cho nhiệm kỳ 2017 – 2022, phù hợp với đặc thù của đoàn viên thanh niên khối các cơ quan Trung ương. Tại Đại hội này, tôi xin gợi mở, nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội tập trung thảo luận.

Một là, Các cấp bộ đoàn trong toàn Khối cần nắm chắc và triển khai tốt các chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Khối và Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối, cùng nghị quyết của đại hội Đảng và đại hội Đoàn các cấp, trong đó bám sát vào các khâu trọng tâm, đột phá để cụ thể hóa thành những chương trình, những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên đạt hiệu quả thiết thực.

Hai là, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương là tổ chức hoạt động trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương. Vì vậy, Đoàn Khối và các cấp bộ đoàn cần đặc biệt quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên và quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ gương mẫu, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước.

Muốn vậy, các cấp bộ đoàn cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên thanh niên; thực hiện tốt văn hóa công sở. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các phong trào hành động cách mạng. Xây dựng môi trường thuận lợi để đoàn kết, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ba là, Để hoàn thành sứ mệnh “Người chủ tương lai của nước nhà”, thanh niên phải “làm đầu tàu, xung phong gương mẫu”, phải tiên phong đến những nơi khó khăn, gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả thì thanh niên phải làm cho tốt. Bởi vì chỉ có tuổi trẻ mới đủ điều kiện về sức khỏe, có khả năng xử lý các tình huống phức tạp trong điều kiện khó khăn. Thanh niên phải tự thân vận động, phải “biết lo toan, gánh vác, không ỷ lại”, thường xuyên sáng tạo, đổi mới trong suy nghĩ và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh, cống hiến vì mục tiêu chung của đất nước. Muốn vậy, thế hệ trẻ các cơ quan Trung ương phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và học tập để có đủ phẩm chất, năng lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đoàn Khối và các cấp bộ đoàn cần chú trọng lãnh đạo, tập hợp thanh niên để làm tốt các phong trào cách mạng "Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Lập thân, lập nghiệp", “Xây dựng nông thôn mới”; chủ động đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc phù hợp với đặc thù, khả năng, lợi thế của đoàn viên thanh niên ở các cơ quan Trung ương. Thông qua đó kịp thời phát hiện, nhân dân rộng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Các tổ chức đoàn và thế hệ trẻ Khối các cơ quan Trung ương phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động đề xuất nhiều sáng kiến, ý tưởng, đăng ký đảm nhận những phần việc mới, việc khó, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra và ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống nhân loại.

Bốn là, Tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đổi mới phương thức hoạt động của chi đoàn, lấy chi đoàn và đoàn viên, thanh niên làm trung tâm của mọi hoạt động. Quan tâm giúp đỡ đội ngũ thanh niên trong học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, nhất là kỹ năng ngoại ngữ, tin học và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Tổ chức đoàn cần tiếp tục giới thiệu cán bộ có chất lượng, được trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ đoàn chủ chốt tham gia cấp ủy các cấp. Đoàn Khối cần nuôi dưỡng sức sống, hoài bão cống hiến, vươn lên của đoàn viên, thanh niên; khẳng định vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Năm là, Tại diễn đàn trọng thể này, tôi đề nghị các cấp ủy trong Khối cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chỉ thị số 42 ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Cấp ủy cần lãnh đạo xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn vững mạnh, tạo điều kiện để đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, khẳng định quan điểm “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để xem xét, cử đoàn viên thanh niên có năng lực đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bổ sung vào quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị, quy hoạch cấp ủy và quan tâm bổ nhiệm, đề bạt, bố trí công tác phù hợp cho cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng và cán bộ đảm nhận công tác đoàn. Tiếp tục quan tâm, chăm lo cho thanh niên bằng những chương trình, việc làm cụ thể, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích thanh niên đẩy mạnh các hoạt động gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Định kỳ theo quy định, các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại, gặp mặt thanh niên để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tiếp thu những ý kiến đóng góp của thanh niên.

Thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Khối khoá mới. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu hãy sáng suốt lựa chọn và bầu những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối khoá mới đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà Đại hội đề ra, đưa phong trào thanh niên khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa. Đồng thời, lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, có khả năng tham gia đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

Nhân dịp Đại hội hôm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trân trọng trao tặng các đồng chí bức trướng với nội dung: “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương: Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”. Đây là niềm tin và kỳ vọng của các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng rằng, tuổi trẻ khối các cơ quan Trung ương sẽ thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “Thanh niên sẽ là chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên”.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cấp ủy, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã quan tâm phối hợp tốt với Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên và hoạt động của Đoàn Thanh niên trong Khối các cơ quan Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực trong 5 năm qua.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội Đoàn Thanh niên Khối lần thứ III thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website