Loading ...
6 bài học lý luận chính trị - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN NHỮNG THÀNH TỰU DO ĐẢNG LÃNH ĐẠO!
T5, 22/02/2024 - 10:02
Vừa qua, lợi dụng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông tin có hơn 24000 đảng viên bị kỷ luật năm 2023, trên không gian mạng các lực lượng chống phá Việt Nam đưa ra nhiều luận điệu sai trái hòng phủ nhận vai trò, thành tựu lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, chỉ trích đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng suy thoái về đạo đức, lối sống, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam “ độc tài, vi phạm nhân quyền, không đem lại lợi ích, cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân”… Vậy soi vào thực tế tình hình đất nước do Đảng lãnh đạo những năm qua, chúng ta thấy rằng các luận điệu trên là vu khống, xuyên tạc, bóp méo để phủ nhận những thành tựu to lớn do Đảng lãnh đạo.
Thực tế lịch sử đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng với niềm tin của dân tộc và sự giao phó của lịch sử. Từ khi Đảng ra đời năm 1930, cách mạng nước ta đã giành được thắng lợi vang dội này đến thắng lợi vang dội khác. Từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, nước ta trở thành một nước độc lập, có chủ quyền. Chiến thắng đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ làm cho cả nhân loại tiến bộ khâm phục. Sau khi đất nước thống nhất ngày 30-4-1975, công cuộc xây dựng đất nước từ đống tro tàn đổ nát của chiến tranh đã tiến hành rất có hiệu quả. Tiếp đó, Đại hội VI của Đảng đề ra công cuộc đổi mới toàn diện đã đạt được những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử, thực sự đem lại những thay đổi lớn lao, tốt đẹp cho đất nước trong 38 năm qua, như Tổng Bí thư nhận định : “ Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tiến hành đường lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã bắt đầu phát triển và tăng trưởng liên tục trung bình gần 7% hằng năm trong gần 40 năm qua. Quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, năm 2023 đạt khoảng 430 tỷ USD. Hiện nay, kinh tế Việt Nam đứng thứ 5 trong khối ASEAN, thứ 35 trong 40 nền kinh tế lớn nhất trên toàn cầu, GDP đầu người tăng 58 lần, đạt khoảng 4300 USD năm 2023. Công tác an sinh xã hội không ngừng được tăng cường, do kinh tế phát triển nên đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng hưởng chính sách xã hội đã ngày một nâng cao theo phương châm của Đảng và Nhà nước Việt Nam là: Không để ai bị bỏ lại phía sau!
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặc biệt quan tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cầm quyền. Công tác quốc phòng – an ninh được Đảng xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên theo tinh thần giữ nước từ khi chưa nguy, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đường lối đối ngoại của Đảng mang đậm bản sắc “ cây tre Việt Nam” thể hiện: Vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách để bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc. Công tác văn hóa được Đảng xác định là nền tảng tinh thần của xã hội nên thời gian qua có những hoạt động rất phong phú và đa dạng theo tinh thần “ Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất” như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh. Như vậy, chúng ta khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng phát triển.
 
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII và Kết luận số 21 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên tinh thần đó, Đảng nêu rõ có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống và công tác kiểm tra, kỷ luật đảng đã được tiến hành thường xuyên ở các cấp. Vì vậy, thật là hết sức sai lầm nếu căn cứ vào số lượng đảng viên bị kỷ luật, thậm chí có nhiều trường hợp bị xử lý hình sự theo pháp luật mà đưa ra những đánh giá, bình luận sai trái về Đảng. Không thể nói Đảng độc tài, vi phạm nhân quyền. Luận điệu này đã xuất hiện từ nhiều năm để cổ súy tiến hành đa nguyên, đa đảng. Họ vu khống Đảng và Nhà nước vi phạm nhân quyền trong khi Việt Nam hai lần được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc. Hơn nữa, Đảng đem lại tự do, độc lập, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi công dân thì đó chính là cái quyền lớn nhất.Tự do ngôn luận, báo chí ngày càng được phát huy. Hiện Việt Nam có gần 80% dân sử dụng internet. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2023 được các tổ chức xếp thứ 65/137 quốc gia được xếp hạng.
 
Qua 94 năm Đảng ra đời, xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo dân tộc từng bước tiến tới tương lai tươi sáng. Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, mọi luận điệu xuyên tạc để tạo nghi ngờ, chia rẽ dân với Đảng chắc chắn sẽ không bao giờ thực hiện được!
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website