Loading ...
Kỹ năngtin mới
Từ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng: Nghĩ về vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp trong giai đoạn hiện nay
T2, 10/07/2017 - 08:07
Ngày 23/6/2017, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 1.572 đoàn viên, thanh niên của Bộ. Đại hội là nơi tập trung trí tuệ, nơi thể hiện khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ Bộ Tư pháp trong thời kỳ mới. Nhân dịp Đại hội, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, gợi mở những định hướng lớn cho hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ trong nhiệm kỳ mới 2017 - 2022 cũng như trong giai đoạn tiếp theo.

Để cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Đại hội, thiết nghĩ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ, các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và mỗi đoàn viên, thanh niên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

          Thứ nhất, cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của Bộ, Ngành Tư pháp trong hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cần nghiên cứu, đổi mới hơn nữa các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các cuộc đối thoại, nói chuyện giữa Đoàn Thanh niên với Lãnh đạo Bộ, nguyên Lãnh đạo Bộ, các thế hệ tiền bối đi trước nhân dịp ngày Lễ lớn của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp; hoạt động về nguồn, tìm hiểu truyền thống, lịch sử phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp; hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng... Thông qua các hoạt động này, tổ chức Đoàn tiếp tục khơi dậy, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khát vọng tuổi trẻ, đẩy lùi tình trạng nhụt ý chí phấn đấu, tư tưởng ỷ lại để mỗi đoàn viên, thanh niên xác định được vị trí phù hợp của mình, có bước đi và hành động cụ thể.

Ảnh: Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng hoa BCH Đoàn Bộ

          Thứ hai, mỗi đoàn viên, thanh niên cần ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm cũng như phải xác định rõ mục tiêu phấn đấu của bản thân. Đây là yêu cầu tiên quyết Bộ trưởng đặt ra đối với mỗi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt đặt trong bối cảnh hiện nay, vị trí, vai trò và trách nhiệm của Bộ Tư pháp “người gác cổng tin cậy về pháp luật” của Chính phủ ngày càng đặc biệt quan trọng, nhất là trong việc thực thi nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên cơ sở Chiến lược cải cách pháp luật, cải cách tư pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Để thực hiện yêu cầu này, mỗi đoàn viên, thanh niên cần thấm nhuần mục đích, lý tưởng phong trào “3 trách nhiệm” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động. Theo đó, mỗi đoàn viên, thanh niên cần (1) không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện lý tưởng, tu dưỡng đạo đức cách mạng; tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt chú trọng đến nâng cao trình độ ngoại ngữ để kịp thời nắm bắt những cơ hội học tập, nghiên cứu cũng như tiếp cận trực tiếp với nguồn tài liệu pháp luật từ các trang mạng chính thống ở nước ngoài (2) Tăng cường phát huy vai trò xung kích đi đầu, tinh thần vượt khó, khắc phục khó khăn nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; làm việc với tinh thần cầu thị, tận tâm với công việc, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới, những vấn đề còn vướng mắc, bất cập để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của những thế hệ đi trước, kinh nghiệm quốc tế để tìm ra các giải pháp tháo gỡ (3) Nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tích cực tham gia công tác đoàn, phong trào thanh niên và các hoạt động đoàn thể khác nhằm nâng cao kỹ năng sống, từng ngày bồi đắp, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; giữ vững tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của người cán bộ cách mạng, xây dựng hình mẫu công chức, viên chức trẻ của Bộ Tư pháp với tác phong chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ ba, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ nhiệm kỳ 2017 - 2022 thật sự năng động, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ; quyết liệt nhưng không cứng nhắc, mềm dẻo nhưng không thụ động trong triển khai hoạt đoàn và phong trào thanh niên. Các phong trào, hoạt động cần phải thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ, ngành Tư pháp đặc biệt là trong hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội để phục vụ cho hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tìm kiếm các giải pháp mới để thúc đẩy sự liên kết, phối hợp giữa các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc. Để thực hiện được nhiệm vụ này, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành cần tự mình nêu gương, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Đoàn Thanh niên Bộ cần nghiên cứu, ban hành các văn bản, thể chế để tạo hàng lang pháp lý nội bộ, điều chỉnh mọi hoạt động của Đoàn Bộ, trong đó cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Ban và tương đương của Đoàn Bộ, các tổ chức, cơ sở đoàn trực thuộc trong việc triên khai các hoạt động do Trung ương Đoàn, Đoàn Khối và Đoàn Thanh niên Bộ phát động. Lấy khẩu hiệu “Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp” làm thước đo đánh giá hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Bộ, các tổ chức, cơ sở đoàn trực thuộc hàng năm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ, các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc cần phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm là cầu nối, là nơi để đoàn viên, thanh niên gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, sẵn sàng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Thực tiễn cho thấy, để có thể thực hiện được tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của đoàn viên, thanh niên thì Đảng ủy - Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm cụ thể hóa quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên, xây dựng “môi trường tốt, trong sáng, nghĩa tình” để thanh niên được học tập, cống hiến và trưởng thành, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác đoàn và phong trào thanh niên. Với cách nhìn nhận, đánh giá thực sự đổi mới, khách quan, toàn diện và nhân văn để kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, bên cạnh việc đặt niềm tin, khích lệ, bảo vệ và phát huy đội ngũ công chức, viên chức trẻ, phục vụ cho sự phát triển lâu dài của Bộ, ngành Tư pháp. 

          Trong bối cảnh hiện nay, các tổ chức, cơ sở đoàn trực thuộc, đặc biệt là mỗi đoàn viên, thanh niên cần không ngừng rèn đức, luyện tài”, phát huy tình yêu ngành, yêu nghề, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và khát khao cống hiến, sống có tự trọng, có lý tưởng, sẵn sàng xung kích, đảm nhận những công việc được giao, phấn đấu vì sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, xứng đáng với truyền thống hơn 70 năm xây dựng, trưởng thành của Ngành Tư pháp, cũng như sự tin tưởng, kỳ vọng của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ đối với tuổi trẻ Bộ Tư pháp./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website