Loading ...
Hoạt động của các cơ sở
Chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích, tình nguyện”
T5, 24/05/2018 - 14:05
Được sự đồng ý của Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Xây dựng, Đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích, tình nguyện” và triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng thiên tai giai đoạn 2018- 2020.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam chứng kiến chương trình ký kết giữa tuổi trẻ hai đơn vị

Các nội dung chính của chương trình phối hợp của tuổi trẻ hai đơn vị:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ Xây dựng và cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Việc triển khai thực hiện chương trình góp phần củng cố, tăng cường vai trò của thanh niên trong tư vấn, hỗ trợ phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đoàn Thanh niên hai cơ quan phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Việc tổ chức các hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức.

NỘI DUNG

  1. Định kỳ hằng năm phối hợp tổ chức hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Xây dựng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
  2. Phát huy chuyên môn, chuyên ngành của từng đơn vị và từng cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc tham gia tư vấn, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
  3. Thực hiện triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh đối với người có công, các hộ nghèo và đồng bào vùng thiên tai.

TIẾN ĐỘ, KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tiến độ thực hiện

Giai đoạn 1 (5/2018-12/2018)

- Tháng 5/2018: Xây dựng và ký kết chương trình phối hợp;

- Địa điểm, đối tương triển khai thí điểm: Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất địa điểm và lựa chọn đối tượng triển khai việc thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh đối với người có công, các hộ nghèo và đồng bào vùng thiên tai trước ngày 15/6/2018;

- Hoàn thành kế hoạch, khảo sát, thiết kết, lập dự toán kinh phí trước 15/7/2018;

- Tháng 7 - 12/2018: Triển khai xây dựng thí điểm nhà ở, công trình dân sinh đối với người có công, các hộ nghèo và đồng bào vùng thiên tai.

- Cuối tháng 12/2018 sơ kết đánh giá chương trình phối hợp, gửi báo cáo kết quả tới Đảng ủy, lãnh đạo hai cơ quan.

Giai đoạn 2 (1/2019-12/2019)

- Hoàn thành kế hoạch, khảo sát, thiết kết, lập dự toán kinh phí trước 3/2019;

- Triển khai hỗ trợ xây dựng thí điểm nhà ở, công trình dân sinh đối với người có công, các hộ nghèo và đồng bào vùng thiên tai từ tháng  3-12/2019;

- Sơ kết đánh giá chương trình phối hợp, gửi báo cáo kết quả tới Đảng ủy, lãnh đạo hai cơ quan tháng 12/2019.

Kinh phí

- Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất kinh phí triển khai hỗ từ nguồn Quỹ vì người nghèo, Quỹ cứu trợ Trung ương và các nguồn xã hội khác;

- Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng huy động hỗ trợ từ các nguồn lực khác để triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh đối với người có công, các hộ nghèo và đồng bào vùng thiên tai.

- Các đoàn viên tham gia trực tiếp các hoạt động tại các địa phương được thanh toán tiền công tác phí theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổ chức thực hiện

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng

- Chủ trì việc ký kết chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (chương trình ký kết phối hợp vào ngày 18/5/2018 tại cuộc làm việc của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).

- Hàng năm, chủ trì phối hợp xây dưng kế hoạch triển khai Chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích, tình nguyện” và triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng thiên tai.

- Tham gia rà soát đối tượng và giám sát quá trình triển khai thực hiện;

- Chủ trì việc khảo sát, cung cấp mẫu thiết kế, lập dự toán thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh đối với người có công, các hộ nghèo và đồng bào vùng thiên tai để chính quyền địa phương và cá nhân lựa chon;

- Cung cấp sổ tay hướng dẫn thực hiện thiết kế, thi công xây dựng công trình;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam huy động các nguồn lực để triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh đối với người có công, các hộ nghèo và đồng bào vùng thiên tai.

- Chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng báo cáo kết quả và tổ chức sơ kết hàng năm.

Đoàn Thanh niên cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng xây dưng kế hoạch hàng năm triển khai Chương trình “Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích, tình nguyện” và triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng thiên tai.

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng giám sát việc triển khai xây dựng các công trình;

- Chủ trì đề xuất kinh phí hỗ trợ và lựa chọn địa điểm triển khai thực hiện thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho đồng bào vùng thiên tai.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng giám sát việc triển khai xây dựng các công trình;

- Chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng huy động hỗ trợ từ các nguồn lực để triển khai thí điểm xây dựng nhà ở, công trình dân sinh đối với người có công, các hộ nghèo và đồng bào vùng thiên tai.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng xây dựng báo cáo kết quả và tổ chức sơ kết hàng năm.

Nguồn: Đoàn Bộ Xây dựng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website