Loading ...
Hoạt động của cụm Đoàn trường họctin mới
Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017
T5, 24/08/2017 - 09:08

Thực hiện Kế hoạch số 475-KH/TWĐTN-TNTH ngày 28/4/2016 về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 - 2020, căn cứ Thông báo số 402-TB/TWĐTN-TNTH ngày 30/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn Khối thông báo về việc triển khai tổ chức Chương trình, cụ thể theo đường dẫn: 

Vui lòng download tại:  http://doankhoicoquantw.org.vn/van-ban/to-chuc-chuong-trinh-tri-thuc-tre-vi-giao-duc-nam-2017.html

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
MUSIC
Tiện ích

Liên kết website